[Ôn thi Đại lý Thuế - Part I ] Thuế là gì? Tổng quan về các loại thuế

Hàng năm, Tổng cục thuế tổ chức kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ” cho tất cả các cá nhân muốn lấy chứng chỉ hành nghề thuế tại Việt Nam. Năm nay kì thi sẽ được tổ chức vào chiều ngày 23/9/2017 và ngày 24/9/2017.

Sau nghỉ việc, trách nhiệm của kế toán cũ như thế nào?

Sau khi nghỉ việc, trách nhiệm của kế toán cũ với những chứng từ mình đã kí sẽ như thế nào?

Thông tư 28 sửa đổi, bổ sung về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Thông tư 28 sửa đổi, bổ sung về quản lý, sử dụng, trích khấu hao TSCĐ

Những điểm mới của Luật kế toán 2015

Tổng hợp những điểm mới của Luật Kế toán 2015 có hiệu lực từ 1/1/2017